سما

سما(سرای محبت امین )

ما که هستیم؟

 سما، یک خانه بزرگ که در آن مهرو اعتماد است. ما یک  گروه مشتاق ایماندار به مسیح از جوان تا پیر هستیم. ما می خواهیم ماموریتی که خدا به ما داده است را انجام دهیم. اسماعیل را به خانه بیاوریم. ما بر این باوریم که خداوند اسماعیل را دوست دارد ومیخواهد  پدر این کودک باشد.

اسماعیل برای ما متعلق به مسلمانان است.کودکی بدون پدر، کودکی بدون هویت است . خدا می خواهد هرانسانی  یک هویت سالم داشته باشد ، که تو خواستنی هستی و یک خانه داری . زمان آن رسیده که اسمائیل دوباره پدری پیدا کند و به خانه این پدر وارد شود.

چگونه اتفاق افتاد؟ ما می خواهیم شبیه کسی که مسیحیان به آن  اشاره میکنند باشیم : عیسی مسیح. ما ایمان  داریم که عیسی مسیح به زمین آمد که چهره خدای  پدررا ظاهر کند.

ما درعنوان سما می خواهیم آنچه که عیسی انجام داد انجام دهیم. ظاهر ساختن  خدا در این زمان .این موضوع همچنان هدف خداست که مسیحیان در کلمه و عمل، عشق پدررا برای هر فرد قابل مشاهده کنند.

به عنوان اعضای بدن مسیح، ما دست او، پای او، چشمان او و قلب او هستیم . و اگر اینگونه باشد  پس او از طریق ما در جهان کار می کند. از یک طرف ما حضور قابل رویت خدا را در خودمان ، در روابطمان  و جلساتمان می خواهیم که دیده شود : ما خیمه ایی  برای خدا همچون موسی بر پا می کنیم . از سوی دیگر، ما می خواهیم یک خانه بزرگ که در آن مهر و اعتماد با شیم . جایی که مردم می آیند تا بهبود بیابند ، جایی که مردم  ارزشمند بودن خود را باز میابند. و جا یی که  در آن مردم آموزش میبینند که  مشابه روش را برای دیگران انجام دهند.